Narodenie v cudzine

 

Zápis do osobitnej matriky

Zápis na základe písomnej žiadosti sa vykoná na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má (mal) občan trvalý pobyt v SR, alebo na ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan SR nemal na území SR trvalý pobyt.

Týka sa to narodenia štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu, ako na základe oznámenia.

 

Potrebné doklady a dokumenty

  • cudzozemská verejná listina - rodný list - originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE

  • doklad totožnosti občana SR – matky alebo otca dieťaťa alebo osoby vybavujúcej zápis (vybavovať môžu osoby uvedené v § 18 odst. 2 zákona č. 154/1994 o matrikách, v znení neskorších predpisov, ostatní len na základe splnomocnenia)

  • ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR Bratislava

Úradná Tabuľa Obce

Obecný úrad oznamuje občanom, že si môžu prísť zaplatiť poplatok za daň z...
   Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.
Upozornenie Obecný úrad upozorňuje občanov, že hlina a tráva...

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad Kvašov
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top