Povinné čipovanie psov

  1,

                               Regionálna veterinárna a potravinová správa                                              

                                 Moravská 1343/2, 020 01 Púchov

 

         Tel.č. 042/4641315, 0911371587      Fax: 042/4641315       

email: zdraviezvierat.PU@svps.sk

                                                                                 

 

                                                                       Obecné úrady,mestské úrady okresov

                         Ilava, Púchov, Považská Bystrica

 

 

 

Č.j.: 490/2019   Vybavuje: MVDr.Hlubinová                                                         Púchov 21.3.2019

 

 

Vec: Žiadosť o súčinnosť

 

         Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove vás v zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 16 ods.1,7  vás žiada o spoluprácu vo veci informovania občanov – držiteľov psov vo vašej obci, meste.

Žiadame Vás, aby ste obvyklou formou informovali občanov o povinnosti zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom – čipovanie.

 V zmysle zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe § 19 ods.8,9 psy narodené do 31.8.2018  musia byť začipované do 31.10.2019, psy narodené po dátume 31.8.2018 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku.

Podľa § 19 ods.8/ je súkromný veterinárny lekár  oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31.10.2019, vlastníkmi ktorých sú osoby v hmotnej núdzi alebo poberatelia minimálneho dôchodku, uhradí štát. / zasielame postup pri uplatňovaní náhrady/

 

Za nesplnenie tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží v zmysle §48 ods.4/, písm.j pokutu od 300 eur do 800 eur.

 

 

Vzhľadom k blížiacim sa hromadným očkovaniam proti besnote , odporúčame spojiť očkovanie s čipovaním.

 

 

Ďakujeme za spoluprácu

 

 

                                                                           MVDr. Ján Pastorek

                                                                           riaditeľ RVPS Púchov

 

 

2,

 

Postup pri čipovaní psa, vlastníkom ktorého je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva tento postup pri uplatňovaní § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona
č. 184/2018 Z. z., ktorý stanovuje, že za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10,- €, ktorú u psov narodených do 31.10.2019 vlastníkom, ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

 

 

Vlastník psa – max.1 pes (príjemca pomoci v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku):

  • predloží súkromnému veterinárnemu lekárovi pred trvalým označením originál potvrdenia (s podpisom a odtlačkom pečiatky):

a)  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemca pomoci v hmotnej núdzi (vzor tlačiva č. 1),

alebo

b) Sociálnej poisťovne, že je poberateľom minimálneho dôchodku (vzor tlačiva č.2)

  • dátum vydania potvrdenia nesmie byť pred dátumom 1.9.2018 a po dátume 24.1.2020.

 

Ak je poberateľom (príjemcom) oboch spomenutých štátnych podpôr, postačí predložiť iba jedno potvrdenie.

 

Súkromný veterinárny lekár

  • po predložení originálu potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnej poisťovne vykoná trvalé označenia psa transpondérom (mikročipom)

Súkromný veterinárny lekár je povinný mať v držbe transpondér (mikročip), aby vedel zabezpečiť trvalé označenie psa v cene maximálne 10,-€.

 

1.  Príjemca pomoci v hmotnej núdzi na účely  zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Stav, že osoba je v hmotnej núdzi na účely § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z. je potrebné preukázať potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je príjemcom  pomoci v hmotnej núdzi.

 

2. Poberateľ minimálneho dôchodku - Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhoduje Sociálna poisťovňa v priebehu konania o priznaní dôchodku. Na účely trvalého označenia psa u osoby, ktorá je poberateľom minimálneho dôchodku je potrebné žiadať potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že osoba - vlastník zvieraťa je poberateľom minimálneho dôchodku.

 

 


3,

 Vzor tlačiva č. 1.pdf

 

4,

 Vzor tlačiva č.2.pdf

 

 Úradná Tabuľa Obce

Obecný úrad oznamuje občanom, že si môžu prísť zaplatiť poplatok za daň z...
   Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.
Upozornenie Obecný úrad upozorňuje občanov, že hlina a tráva...

Kontakt

Starosta: Ing. Marián Pavlík Obecný úrad Kvašov
174
020 62
Telefón: 042 / 469 34 56
Fax: 042 / 469 34 56
Web: www.kvasov.eu
obec.kvasov@playmax.sk
To Top